Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over de verbouwing van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam. Het plan gaat uit van renovatie van de bestaande kerkzaal. De Rank en andere bijgebouwen worden afgebroken. Hier komt nieuwbouw voor in de plaats.

01-10-2020

Hartelijk bedankt voor alle vrijwillige inzet

In de aanloop naar de verbouwing van onze kerk is door een grote groep vrijwilligers uit de gemeente veel werk verzet. Daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken! Allereerst hebben veel commissies en gebruikers van de kerk hun spullen opgeruimd en ingepakt. Hierna is door een groep vrijwilligers De Rank verder ontmanteld en leeggeruimd. Uiteindelijk is ook de kerkzaal door een vrijwillige sjouwploeg leeggeruimd. Alle bruikbare spullen zijn netjes opgeslagen in de zeecontainers. Verder is de geluidsapparatuur vakkundig opgeborgen en zijn het orgel en de preekstoel  professioneel ingepakt ter bescherming tegen bouwstof.

Hierna volgden er meerdere klusdagen rond de kerk, waarop door vele vrijwilligers hard is gewerkt aan het uitbreken van de vloer in de voormalige hal en bijzalen. Dit was fysiek zeer zwaar werk. Verder is de kroonluchter in de kerkzaal gedemonteerd en is de kachel in de kelder verwijderd. Door het in eigen beheer verwijderen van de vloer, de kroonluchter en de kachel is ruim 15.000 euro bespaard op de sloopkosten. Een prachtige prestatie. Daar willen wij alle noeste werkers heel hartelijk voor bedanken! Ook tijdens de renovatie van de kerk willen we bepaalde onderdelen van de opbouw in eigen beheer uitvoeren. We hopen tegen die tijd ook weer een beroep te mogen doen op u en jou.

21-07-2020

Voorbereiding op de verbouwing

In de komende periode bereiden we ons voor op de aanstaande verbouwing van onze kerk. Door de Commissie Logistiek zijn alle clubs en gebruikers van de kerk aangeschreven met het verzoek om hun spullen uit te zoeken, waar mogelijk weg te gooien en waar nodig op te slaan. Hier is goed gehoor aan gegeven. Op 6 juli heeft de Commissie Inrichting namens de Projectcommissie een voorstel voor de inrichting van de kerk aan de Kleine Kerkenraad gepresenteerd. Op basis van de feedback van de kerkenraad wordt toegewerkt naar een definitief inrichtingsplan.

Vrijdag 10 juli zijn er containers op het kerkplein geplaatst. Het wordt nu steeds zichtbaarder dat de verbouwing eraan komt. Om alle details van de verbouwing goed af te stemmen hebben het Bouwteam en de Commissie Techniek intensief contact met de aannemer en het installatiebedrijf. De aannemer moet binnenkort extra sonderingen uitvoeren, om te bepalen hoeveel heipalen er straks nodig zijn voor de nieuwbouw.

Bij inspectie van het kerkgebouw door de aannemer bleek dat de er in De Rank niet voldoende ruimte is om de benodigde sonderingen uit te voeren. Dit betekent dat er pas gesondeerd kan worden als De Rank gesloopt is. Binnen de huidige planning van de verbouwing levert dat een vertraging van 4 weken op. Dat vonden wij geen acceptabel scenario. Vooral omdat de inzet steeds is geweest om met Kerst weer van ons nieuwe kerkgebouw gebruik te maken.

Sloop van De Rank

In het belang van de voortgang van de bouw hebben we aannemer Van den Ende gevraagd om een alternatief voorstel. Zijn nieuwe plan is om De Rank eerder te slopen, zodat er meer tijd is om de sonderingen uit te voeren. Besloten is dat de sloper per 1 augustus start met de sloop van De Rank. De kerkenraad heeft hier akkoord op gegeven.

Dit betekent dat De Rank voor 1 augustus volledig moet worden ontruimd. Met een grote groep vrijwilligers is zaterdag 18 juli al een begin gemaakt met het leegruimen van De Rank. Ook in de komende weken willen we graag een beroep op u doen. Alle hulp in de voorbereiding op de verbouwing is welkom. U kunt u aanmelden bij Jonneke Grotenboer: jonnekegrootenboer@hotmail.com.

Laatste kerkdienst

De laatste kerkdienst in ons ‘oude’ kerkgebouw vindt plaats op zondag 16 augustus. De Rank en de bijgebouwen zullen dan niet meer toegankelijk zijn. Wel worden er door de aannemer voorzieningen getroffen voor water, elektra en noodtoiletten.

De bouw van de kerk komt nu snel dichterbij. Dit zal een uitdagende tijd worden voor ons als gemeente. Vanuit de Projectcommissie zetten wij ons in om de overlast voor gemeenteleden en gebruikers van de kerk zoveel mogelijk te beperken. We zijn blij dat we op een alternatieve locatie kerkdiensten kunnen blijven organiseren. Zodat we ook tijdens de verbouwing als gemeente met elkaar verbonden blijven.

18-06-2020

Update 

De afgelopen periode is er veel werk verzet door de Projectcommissie. Het Bouwteam heeft hard gewerkt aan een addendum waarin de aanpassingen en de fasering worden weergegeven van de bouwplannen. Verder is de Commissie Inrichting druk bezig met het uitwerken van de plannen voor de inrichting van de kerk. Vanuit de Commissie Logistiek wordt er alles aan gedaan om de overlast tijdens de verbouwing voor alle gemeenteleden en gebruikers van de kerk zoveel mogelijk te beperken. We zien er naar uit om in een vernieuwde kerk nog lang kerk op Dubbeldam te zijn!

29-05-2020

Ondertekening van het contract

Vandaag werd het bouwcontract getekend voor de aanstaande verbouwing van de kerk en de bouw van de bijbehorende kerkelijke gebouwen. We zijn ontzettend blij met deze mijlpaal. De pagina’s zijn ondertekend door de aannemer en twee leden van het College van Kerkrentmeesters van onze overkoepelende gemeente. In aanwezigheid van de architect, de voorzitter van onze wijkgemeente, de voorzitter van de projectcommissie en een lid van het bouwteam.

27-05-2020

Akkoord op de verbouwingsplannen

Vandaag zijn de definitieve verbouwingsplannen door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. Dit betekent dat we groen licht hebben voor de verbouwing van de kerk. Het is heel fijn dat we nu de mogelijkheid hebben om de verbouwplannen te gaan verwezenlijken!

25-04-2019

Inrichting van de kerk

De Commissie Inrichting heeft een schets laten maken door de architect. Hierin zijn duidelijk alle wensen voor de vernieuwde kerkzaal en de nieuwe bijzalen te zien. Deze ontwerpen zijn nog niet definitief, maar geven al een heel mooi beeld van de nieuwe kerk. In het ontwerp en de indeling van de verschillende ruimtes is zo goed als mogelijk recht gedaan aan alle wensen van de gemeenteleden  en de gebruikers van de kerk.

25-04-2019

Aannemer gekozen in bouwteam

We hebben een aannemer gekozen om mee in bouwteam te gaan werken.

Vijf aannemers zijn door de projectcommissie benaderd met de vraag of zij interesse hebben in verbouw en nieuwbouw. Hierop kreeg elke aannemer de gelegenheid om in 1 uur zijn plan te presenteren. De selectie is tot stand gekomen uit een longlist met mogelijke aannemers, die vanuit de gemeente en vanuit de commissie is opgesteld. Van de longlist hebben we een shortlist samengesteld met de meest geschikte aannemers. Ook de architect heeft hieraan bijgedragen.

Naar aanleiding van de presentaties van de bouwbedrijven is de projectcommissie na zorgvuldige afweging tot een keus gekomen: Van der Ende B.V. uit Bergambacht nodigen we uit om in bouwteamverband het bouwproject verder uit te werken. Het doel is om samen te zien of het kan komen tot een bouwovereenkomst. Mocht dit niet lukken, dan zullen we een volgend geschikt bouwbedrijf hiervoor uitnodigen. De start van de verbouwing staat dus nog ter bespreking.

01-02-2019

De bouwvergunning is rond!

De gemeente Dordrecht heeft aan de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam de vergunning verstrekt om te bouwen. Dit is te lezen op de website officiële bekendmakingen. Als commissie zijn we erg blij met dit bericht. Er is nu 6 weken gelegenheid om bezwaar aan te teken tegen de procedure. Lees hier het officiële bericht.

01-10-2018

Presentatie van de nieuwe schetsen 

Zondag 23 september presenteerde Henk Harmsen namens de projectcommissie het vernieuwde ontwerp van de toekomstige kerk. De nieuwe schetsen geven een mooi beeld van de buitenkant van het gebouw en van de globale indeling ervan. De volgende stap is om de binnenruimte verder uit te werken. Hiertoe heeft de commissie Inrichting onder leiding van Dirk Frans een binnenhuisarchitect benaderd. Zodra dit meer vorm krijgt, wordt u ook hiervan weer geïnformeerd.

Helaas betekent dit niet dat we nu direct kunnen gaan bouwen. We wachten nog op groen licht voor een omgevingsvergunning. Verschillende instanties binnen de gemeente Dordrecht bekijken onze aanvraag. Op sommige onderdelen verlangen zij nog aanvullende informatie. De planning is dat eind dit jaar alle benodigde stukken bij de gemeente Dordrecht binnen zijn. Zodat zij onze omgevingsvergunning goed en positief kunnen beoordelen.

Commissie Logistiek

De verbouwing van de kerk wordt steeds concreter. Daarom bereiden we ons voor op de periode waarin de kerk daadwerkelijk op de schop wordt genomen. Vanuit de projectcommissie is Marc Verschure betrokken om alles logistiek in goede banen te leiden. Zodat alle gemeenteleden en gebruikers van de kerk zo min mogelijk overlast ondervinden tijdens de verbouwing.