Pastoraat

De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht, waarbij de kern van het pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, als ook met een ieder die op ons pad komt.

Voor doop, belijdenis, bruiloft en overlijden kunt u direct contact leggen met onze pastores. Voor overige pastorale vragen legt u contact met ons pastorale team. De contactgegevens vindt u achterin deze gemeentegids.

Omzien naar elkaar –Pastoraat en diaconaat in de wijkgemeente

Uitgangspunt van het pastorale en diaconale bezoekwerk is dat we als gemeenteleden allemaal geroepen zijn om naar elkaar om te zien. Ontmoeting en onderling contact is hierbij een belangrijk onderdeel.

Bezoekwerk wordt gedaan door bezoekers met een aantal vaste adressen en tevens door gemeenteleden die in hun buurt naar elkaar omzien. Naast het reguliere bezoeken van vooral ouderen door de pastores, is er een bezoekteam dat bestaat uit gemeenteleden die vanuit hun talenten bij specifieke vragen op bezoek gaat.

Bezoekwerk wordt verdeeld naar leeftijd: 0 – 25 jaar, 25 – 80 jaar en 80 jaar en ouder:

  • 0 – 25 jaar door jeugdwerker, jeugdouderling en jeugdraad;
  • 25 – 80 jaar door predikant en bezoekteam;
  • 80 jaar en ouder: kerkelijk werkers en bezoekteam.

Doop

Wie gedoopt wil worden of een kind wil laten dopen kan contact opnemen met de predikant. De doop is een markeerpunt, een belangrijk moment van het kind, de ouders en familie. Daar willen we als kerk graag aan meewerken. Daarom vragen we aan ouders 3 avonden te investeren in de betekenis van het christelijke geloof en de doop. Door ouders te vragen 3 avonden zich in te zetten, geven we als kerk aan dat we de doop van hun kind serieus nemen, en dat geloven toewijding vraagt. 

Driemaal per jaar wordt er een doopcursus gegeven. Twee avonden voor de doop, en één avond na de doop. De eerste twee avonden richten zich op de uitleg van de doop, en de voorbereiding van de dienst. De derde avond richt zich op de christelijke geloofsopvoeding. 

Belijdenis

Eenmaal per jaar is er gelegenheid om in de kerkdienst belijdenis te doen van het geloof. Diegenen die belijdenis willen doen bereiden zich daarop voor door deel te nemen aan de kring Kijk op geloof. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de predikant.

Huwelijk

De aanvraag tot kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk doet u bij de predikant. Dit graag tijdig aangeven bij de predikant en de koster om de kerkruimte te reserveren.

De zondag voorafgaand aan de trouwdienst wordt het huwelijk afgekondigd in de kerkdienst, waarbij uw aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Uitvaart

In onze wijkgemeente zijn zowel de predikant als de kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het pastoraat tijdens de laatste levensfase. De predikant is verantwoordelijk voor alle gemeenteleden onder de 80 jaar, de kerkelijk werkers voor alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Margot Overduin is verantwoordelijk voor ‘Dubbelmonde’ en ‘Crabbehoff’, Martha Huizinga voor de ‘Gravenhorst’ en het ‘Parkhuis’. Neem bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact op met de predikant of de kerkelijk werker, zodat deze tijdig met de begrafenisondernemer kan overleggen over het tijdstip van de dienst van Woord en Gebed.

De kerkgroep Pastoraat onderhoudt de contacten met diverse commissies en kringen die je onder ‘activiteiten’ kunt vinden.