1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 27 maart

Erediensten De Wijnstok

Op zondag 29 maart en 5 april vindt er geen publieke dienst in De Wijnstok plaats. Wel wordt er op deze dagen om 10.00 uur een korte dienst uitgezonden die vooraf in De Wijnstok is opgenomen. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de dominee, de dienstdoende ambtsdrager en de organist. De liederen die in de dienst worden gezongen, zijn vooraf in kleine setting opgenomen. Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website de komende zondagen ook overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

 

Via onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de dienst via YouTube kunt volgen. Deze link is pas zondag beschikbaar en vindt u links bovenaan de website. De liturgie vindt u via deze link.

 

Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van 29 maart vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte maart'.

 

Diaconale collecte (1ste- gevangenzorg.nl)

NL28 RABO 0134 9398 40 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

 

Kerkrentmeester collecte (2de- Wijkkerk)

NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

 

ZWO (3e)

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. penningmeester ZWO

 

Klokken van Hoop

Iedere woensdagavond van 19:00 tot 19:15 uur wordt de klok geluid als teken van hoop en solidariteit. Tevens worden op zondagochtend om 11:00 uur de klok geluid. We willen u vragen om op dit tijdstip thuis het Onze Vader te bidden.

 

Gemeentereis 2020 wordt gemeentereis 2021

Als gevolg van de coronacrisis zal de gemeentereis naar Spanje en Portugal, die gepland stond op vertrek 16 april, niet doorgaan. In overleg met de deelnemers en met de reisorganisatie is de reis nu gepland op 15 april 2021. Het is uiteraard jammer, de groep keek er erg naar uit: maar er is geen keus op dit moment.

 

Jongerenreis Zambia

Als team Zambia 2020 hebben wij deze week de moeilijke beslissing moeten maken om de geplande reis van komende zomer te annuleren. Echter willen wij alles in het werk stellen om te proberen om de geplande reis een jaar later, in de zomer van 2021, alsnog te maken. We hebben dit bij de jongeren in de week gelegd en zullen hen alle tijd geven om te beslissen of zij volgend jaar alsnog met ons mee willen gaan. Wat betekent dit voor de acties?: De acties die wij tot 1 juni gepland hadden zullen geen doorgang vinden. We hopen na 1 juni nieuwe data te kunnen prikken en zullen u daarvan uiteraard op de hoogte houden. We hopen dat u onze jongeren, de reis, de ontwikkelingen rondom het corona-virus en de mensen in Zambia mee wilt nemen in uw gebeden.

Team Zambia 2020


Rommeldam

Vanwege de maatregelenrond de coronacrisis zult u begrijpen dat de volgende Rommeldamactiviteiten niet doorgaan:

 

   - Commissievergadering 24 maart

   - De ophaal-/brengochtend

   - Het ophalen van spullen bij u thuis

 

Rommeldam zelf komt ook snel dichterbij en de doorgang hiervan is onzeker. We kijken dan ook naar de mogelijkheden om het uit te stellen. Wat mogelijk zal zijn, weten we nu nog niet. We houden u op de hoogte. De gezondheid van iedereen is uiteraard het belangrijkste. Laten we hopen en bidden dat het virus snel bestreden kan worden en dat de gevolgen mee zullen vallen. 

Bestuur Rommeldam.


Definitieve verbouwingsplan De Wijnstok

Beste gemeenteleden via deze nieuwsbrief willen we jullie ook bijpraten over de laatste stand van zaken rond verbouwing.

 

Terugblik

De afgelopen maanden is achter de schermen door onze projectcommissie en het bouwteam hard gewerkt aan het definitieve verbouwingsplan. Wij zijn blij om u te kunnen melden dat onze kerkenraad heeft ingestemd met het definitieve verbouwingsplan.

 

Vervolg & planning

Het definitieve bouwplan is ter verdere advisering en besluitvorming aangeboden aan de Algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de PGDD. We hopen dat begin mei het definitieve advies kan worden uitgebracht door college van kerkrentmeesters van de PGDD. We streven er naar om de besluitvorming medio mei af te ronden dan kan er namelijk in september gestart worden met de verbouwing.

 

Bericht van Peter

Het zijn vreemde tijden. Wie voelt dat niet?

Veel mensen zitten thuis, werken thuis, de kinderen zijn thuis. Het is allemaal anders. Iedere keer komen er weer strengere regels. En terecht, maar je schrikt er wel iedere keer van. Op dit moment weten we in ieder geval dat het niet met een paar weken over is, en het dringt ook steeds meer tot ons door dat mensen er ontzettend ziek van worden. Het komt ook steeds dichterbij. Mensen die je lief zijn of mensen die je kent worden ook ziek, soms ernstig ziek. Al met al leven we ineens in een hele

andere wereld. Paulus zegt in 2 Timotheus: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Gelukkig hoor ik dat vaak terug bij de mensen die ik via de telefoon de afgelopen weken gesproken heb.

 

Dat mensen rustig blijven, de moed erin houden, zich niet gek laten maken. Positief is dat mensen ook in beweging komen om er te zijn voor anderen. Er is veel meer samenhorigheid, je spreekt mensen die je anders niet spreekt. Er komen allerlei initiatieven van de grond om anderen te helpen. Positief is ook dat we toch iedere zondag toch een kerkdienst hebben. Ook dit keer online. We houden zo de lofzang gaande: zowel hier als thuis. Het is goed om juist toch op deze manier met elkaar verbonden te zijn, omdat we juist nu ook de samenhorigheid zo sterk ervaren. We maken dit samen mee, en we moeten er ook samen uitkomen. We geloven hier dat we dat niet alleen hoeven te doen maar dat God met ons meegaat.

 

Bericht van Margot

Nu we vanwege het Corona-virus elkaar en zeker ook onze 80-plussers niet meer kunnen bezoeken is er gelukkig nog de telefoon om te vragen hoe het met u gaat. Vanzelfsprekend komt dan ook in veel gesprekken de kerkdienst aan de orde. Een leven lang iedere week een kerkdienst bezocht en ineens kan dat van de ene op de andere dag niet meer. Een kerkdienst meebeleven op je PC, telefoon of televisie is vaak een uitkomst al haalt het volgens u niet bij het bijwonen van een zondagse

dienst. Ook wij hebben zondag jl. onze “eigen kerkdienst” beluisterd via de laptop. Samen zaten we met een brandende huispaaskaars klaar om te luisteren en vooral bemoedigd te worden in deze onzekere tijd waarvan niemand weet wanneer het weer voorbij is. Op zoek zijn we naar woorden van troost en die hoorden we zondag naar aanleiding van enkele verzen uit Psalm 9 “Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.” Laten wij elkaar vasthouden in verbondenheid met God die helpt als wij het niet meer weten. En laten we elkaar waar nodig opbeuren! Pak rustig de telefoon en bel elkaar. Het doet goed als er met je mee wordt geleefd.

 

Bericht van Martha

De afgelopen weken heb ik met een aantal jongeren contact gehad om te kijken hoe het gaat. Wat een vreemde tijd is het ook voor jullie, als jongeren. Van het ene op het andere moment zit je thuis. Zonder school, zonder je vrienden, zonder je sport- of muziekclub. En opeens moet je al je schoolwerk thuis doen. Het is misschien wel even wennen om opeens zoveel thuis te zijn met je familie. En misschien maak jij je ook wel zorgen om je opa en oma, die je nu niet kan zien. Juist nu is het goed om te

bedenken dat God niet op afstand is, maar altijd bij je is en dat je ook nu met je zorgen bij Hem terecht kan. Deze week sprak ik een jongere die zei: ‘Juist in deze tijd ontdek ik hoe waardevol het is om vrienden om je heen te hebben. Nu dat niet kan besef ik pas hoe belangrijk en leuk dat is’. Zo kan een lastige tijd ook mooie ontdekkingen opleveren, hoe waardevol vriendschap is bijvoorbeeld. Gelukkig hebben we in deze tijd veel mogelijkheden om digitaal contact met elkaar te hebben.

 

Acties

Doorgeven van het licht

We vieren in de paasnacht dat het duister het licht niet heeft kunnen tegenhouden. Op stille zaterdag is het gebruikelijk om het licht aan elkaar door te geven in de kerk. Dit keer kan dat niet in de kerk, maar willen we het van huis uitdoen. Dat willen we doen op zaterdag 11 april, om 21.00 uur. Wat is de bedoeling? We zamelen alle adressen in, zetten een route uit, en je brengt van jouw huis een brandende kaars naar het adres dat je doorgekregen hebt (het adres dat niet al te ver is). Je gaat pas op weg wanneer jezelf een brandende kaars ontvangen hebt. Je hebt dus 1 kaars nodig, die je bij een ander brengt. Je kunt het t/m donderdag 8 april doorgeven aan dominee Peter Barmentlo via emailadres: pbarmentlo@gmail.com. Zet je naam en adres in de mail. Ook gemeenteleden die het licht thuis willen ontvangen, maar niet in staat zijn om het licht zelf door te geven, kunnen zich uiteraard aanmelden.

 

Selfies

De komende weken kunnen we helaas als gemeente niet bij elkaar komen. Toch voelen we ons ook in deze tijd verbonden met elkaar. Om deze verbondenheid te laten zien, hing er afgelopen zondag al een aantal selfies van gemeenteleden in de kerk. Zo zijn we toch op zondag bij elkaar. We nodigen iedereen uit om een selfie in te sturen. Samen maken al deze gezichten onze gemeente. Samen verbonden, ook in tijden van corona. Je kunt meedoen door je selfie te appen of te mailen naar Martha

Huizinga (huizinga.mf@gmail.com)

 

Jeugdwerk, foto challenge

Omdat de jeugdactiviteiten de komende weken niet doorgaan, organiseren we online activiteiten voor de jongeren. Zo is er sinds deze week een ‘foto challenge’ voor de jongeren in de jeugd-appgroep. Hiernaast houden we contact met de jongeren via videobellen. Voor meer informatie mail naar Martha Huizinga (huizinga.mf@gmail.com)

 

Van Peter een rebus voor jong en oud

 

Liturgie Eredienst 29 maart 2020

 

Voorganger: ds. Peter Barmentlo

Ouderling van dienst: Richard de Vlaming

Organist: Johan den Hoedt

 

Mededelingen Ouderling van dienst

 

Paaskaars aansteken

 

Stil gebed

 

Votum en groet ‘votum en groet’ van Sela

 

inleiding

 

Lied De psalmproject ‘God van heil’, psalm 68.

 

Gebed

 

Lezing Exodus 10:1-20

 

Orgelspel ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit‘ (BWV 106) - J.S.Bach

 

Overdenking

 

Lied ‘Hou vol’ opwekking 798

 

Gebeden

 

Mededelingen Diaconie

 

Lied Een mens te zijn op aarde’, NLB 538

 

Zegen