1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer

Nieuwsbrief 19 mei / Liturgie 21 en 24 mei

Erediensten De Wijnstok 

De diensten voor de komende periode:


Donderdag 21 mei 

Voorganger is ds. Peter Barmentlo (Hemelvaartsdag)

Zondag 24 mei  

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 31 mei     

Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Zondag 7 juni       

Voorganger is ds. Peter Barmentlo


Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

 

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren.

 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).

 

De liturgie van de diensten van donderdag 21 mei en zondag 24 mei kunt u onder aan dit nieuwsbericht vinden.Diaconie

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van 'collecte mei'.

 

Nummer

Collecte

21 mei

24 mei

31 mei

1e 

Diaconale collecte:

NL28 RABO 0134 9398 40

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -Dubbeldam

Doel: 

Diaconaal aandachtcentrum

Doel: 

De Hoop

Doel:

Zending 

Kerk in Actie

2e 

Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te Dordrecht

Doel: 

Wijkkerk

Doel:

Wijkkerk

Doel:

Wijkkerk

3e 

ZWO 

NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Doel: 

ZWO

Doel: 

ZWO

Doel: 

ZWOActie Solidariteitskas

Graag vestigen wij uw aandacht op de actie Solidariteitskas die de afgelopen week weer van start is gegaan. Velen van u hebben inmiddels een e-mail of een brief ontvangen met het toezeggingsverzoek. Voor diegenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, wordt de bijdrage op 15 juni door het kerkkantoor geïncasseerd. Wij hopen dat het solidair zijn u allen aanspreekt en dat u kan en wil bijdragen aan deze actie.

 

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs.

 

Bericht van Peter

Houd moed, heb lief. Dat is een hele kunst in deze dagen! Vooral nu het zo lang duurt allemaal. Ik hoor het van verschillende kanten. Begrijpelijk, we willen allemaal weer terug naar het gewone leven. Gelukkig zijn er goede berichten, komt er steeds weer wat meer ruimte. Ook het bericht dat het de goede kant op gaat met de verbouwingsplannen en dat we waarschijnlijk meer kunnen doen dan we gedacht hadden, is een enorme opsteker! Wat me ook opvalt, is dat veel mensen toch ook de rust opzoeken, wandelen en fietsen in de natuur. Anderen zoeken ook verdieping, je denkt na over je eigen leven. Weer anderen bidden, tot hun eigen verbazing, want dat waren ze niet zo gewend eigenlijk. Het is ook zo verschillend voor iedereen, sommige hebben verdriet, moeten mensen missen door de Corona, anderen zijn juist in de afgelopen tijd tot rust gekomen, een lege agenda, voelen zich weer uitgerust. We zijn op weg naar het Pinksterfeest. Een prachtig lied dat gaat over de Geest en de stilte is lied 691 uit het nieuwe liedboek. Dat wens ik je toe:

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met vaste krachten,
een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, omgeeft ons als een mantel.

 

Liturgie Eredienst 21 mei 2020

om 10:00 uur

 

Voorganger:                        ds. Peter Barmentlo

Ambtsdrager van dienst:     I. Kloot-Post

Organist:                             Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

Voorbereiden

Welkom en mededelingen

De paarskaars wordt aangestoken

Stil gebed

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid,

en niet loslaat wat Zijn hand begon.

AMEN


De Heer zij met u!

OOK MET U ZIJ DE HEER!

 

Intochtslied: NLB 47:1,2


Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Ik geloof dat ik nooit alleen ben. 

God is bij me. 

God is mijn vader en zorgt voor mij als een moeder. 

God heeft alles gemaakt. 

Ook mij. 

Ik geloof dat God deze wereld in zijn handen houdt. 

God heeft zijn zoon Jezus Christus op aarde gezonden. 

 

Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. 

Om mij te bevrijden van zonden en schuld werd Hij aan het kruis geslagen  en ging Hij door het dodenrijk. 

Hij is opgestaan en Hij is mijn broeder 

 

Ik geloof dat God door zijn Heilige Geest  in mijn hart wil wonen. 

Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.  Om mij heen is de gemeenschap van de kerk,  de mensen die God liefhebben. 

Ze leven overal, in alle landen van de wereld,  op alle continenten en onder alle rassen. 

Ik hoor er ook bij. 

Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen  dat er geen terugkeer mogelijk zou zijn.  Dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen  dat God mij niet naar zich wil toetrekken. 

 

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood. De blijdschap en niet het verdriet en dat God bij mij is, vandaag
en altijd in alle eeuwigheid. Amen

 

Loflied: opwekking 181 ‘majesteit’

 

Horen

Gebed om de heilige Geest

 (Kinderen naar Kinderkerk)

1e Schriftlezing: Marcus 13: 28-37

Orgelspel

Preek

Lied: NLB  751:1,2,3,5

 

Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader

 

Mededeling diaconie

 

Gaan

Slotlied: NLB 663  melodie uit het oude liedboek

Opdracht en Zegen
Liturgie Eredienst 24 mei 2020
om 10:00 uur

 

Voorganger:                        ds. Peter Barmentlo

Ambtsdrager van dienst:    R. Prins

Organist:                             Johan den Hoedt

Medewerking van de gemeenteband

 

Voorbereiden

Welkom en mededelingen

De paarskaars wordt aangestoken

Stil gebed

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid,

en niet loslaat wat Zijn hand begon.

AMEN


De Heer zij met u!

OOK MET U ZIJ DE HEER!

 

Intochtslied: Vrede als ik slaap, psalmen van nu psalm 4


 

Mijn God, geeft u mij antwoord op mijn vragen?

U bent betrouwbaar en u kunt mijn leven

Als ik ben vastgelopen, ruimte geven

Mijn Heer, ik vraag u om uw medelijden

 

Hoe lang zal ik nog worden uitgelachen?

En hoelang blijven jullie lege leugens Mij achtervolgen? Houd dit in gedachten:

God kan een wonder doen, hij hoort mijn vragen

 

Doe als je boos bent geen verkeerde dingen

En als gedachten je 's nachts wakker houden Beheers jezelf en houd je woede binnen:

Geef veel aan God en blijf op hem vertrouwen

 

De mensen kunnen het geluk niet vinden

Omdat ze God niet zien, en wakker liggen

Van geld en drank. Maar ik ga rustig slapen

Omdat u vrede geef, en rust van binnen

 

Gebed om ontferming

Loflied: NLB 747:1,6,7 ‘Eens komt de grote zomer’

 

 

Horen

Gebed om de heilige Geest

Kinderlied:  (aangeleverd door de Kinderkerk)
Met de kinderen...

1e Schriftlezing: Exodus 18:13-27

Lied: NLB 686  Preek orgelspel


Delen

Gebeden - stil gebed - Onze Vader


Mededeling diaconie


Gaan

Slotlied: 'Ga maar gerust', van Sytze de Vries: mel. opwekking 124

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij zult opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemer in je droom.

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 

Opdracht en Zegen