Liturgie en eredienst

De kerkgroep Liturgie & Eredienst heeft tot taak om de organisatie van de kerkdienst goed te laten verlopen. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een dienst in De Wijnstok. Elke zondag is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee of koffie.

De kerkgroep Liturgie & Eredienst onderhoudt de contacten met:

Werkgroep Eredienst       
De Werkgroep Eredienst is een door de wijkkerkenraad ingestelde commissie die tot taak heeft de organisatie van de eredienst goed te laten verlopen en zij houdt zich ook bezig met de inhoud en de vormgeving van de liturgie. De werkgroep vergadert om de zes weken. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van speciale diensten, zoals tijdens de Veertig dagentijd, de Stille week, Pasen, Pinksteren, Voleindingszondag, Advent en Kerst. Ook de vormgeving van de liturgie in algemene zin, Avondmaalsvieringen, enzovoort krijgt aandacht. Andere groepen die zich bezighouden met bepaalde kerkdiensten (zoals de Oogstdienstcommissie en dergelijke) doen dit in overleg met de Werkgroep Eredienst.  De werkgroep bestaat uit de predikant, de organist en vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen de gemeente.

Gemeenteband
De gemeenteband verzorgt meerdere keren per jaar haar medewerking tijdens de dienst. We spelen muziek uit o.a. Opwekking, Sela, Evangelische Liedbundel en werken aan grotere projecten zoals Jezus’ Strijd en de Nederpopdienst. De band bestaat uit muzikanten, zangers en technici die het geluid verzorgen.  Mensen met muzikale of geluidstechnische interesse en talenten zijn altijd welkom.

Liturgisch bloemschikken
Bij het inhoud geven aan de dienst hoort het liturgisch bloemschikken. Op speciale feest- en gedenkdagen wordt aan de hand van het thema een bloemschikking gemaakt, waarbij door gebruik van kleuren en bloemen de betekenis en beeldkracht van het thema worden uitgebeeld.

Mensen met een verstandelijke beperking (IKAA)

De letters I.K.A.A. staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid.

De Stichting bestaat sinds 1968 en organiseert wekelijks diensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze doorgegeven wordt, afgewisseld met zang, gebed en ontmoeting. De IKAA wordt gedragen door verschillende kerkgenootschappen, waaronder De Wijnstok. De diensten worden gehouden in de aula van het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde.  Een dienst van de I.K.A.A. wordt gemiddeld door ruim 100 mensen bezocht, door mensen met soms een verstandelijke beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen die het in de “gewone” kerken allemaal wat te ingewikkeld vinden. De diensten vangen aan om 10 uur, hebben een ontspannen uitvoering en eindigen met enkele verzoekliederen, hierna vieren we de verjaardagen en drinken met elkaar koffie, thee en limonade. Om ongeveer 11.15 uur gaat men weer naar huis. U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere diensten bij te wonen.

Eens in de 2 maanden zijn de vrienden van de IKAA te gast in een van de deelnemende kerken, wat neerkomt op ongeveer eens in de twee jaar in De Wijnstok. Verdere informatie is te vinden op de website www.ikaa.nl