Verslag gemeenteavond

Zo’n 60 gemeenteleden hebben de gemeenteavond op 31 mei bijgewoond. De voorzitter van de kerkenraad Richard de Vlaming begon met een terugblik naar 2013 toen onze gemeente vacant was. De Maranathakerk en de Wijnstok waren net gefuseerd. De discussie over het zegenen van andere levensverbintenissen was net afgerond. Beide processen waren gevoelig. Ds. Peter Barmentlo werd aangesteld en een paar jaar later werd de Wijnstok grondig verbouwd.

Toen kwam Corona met alle gevolgen voor ons als individuen en voor de gemeente. Tussen 2013 en 2023 daalde het aantal ingeschreven leden met zo’n 30 %. Tegelijkertijd zijn de zondagsdiensten onverminderd in trek en goed bezet. Ook het aantal kinderen dat zondags komt, 20 of meer, zou veel PKN-gemeenten jaloers kunnen maken… Ook de inkomsten van de kerk zijn op peil gebleven. Al met al heel veel om dankbaar voor te zijn! 

Peter deelde een samenvatting van de enquête Nieuw Kerkelijk Peil. Die is door 135 mensen ingevuld. Het meest waarderen de deelnemers de hedendaagse stijl van vieren en muziek (45%), de preken en onderwijs in de Bijbel (36%), de sociale activiteiten om nieuwe mensen te ontmoeten (34%) en de zorg voor de samenleving en de nadruk op sociale rechtvaardigheid (31%). De deelnemers hebben vier punten geïdentificeerd waar ze meer aandacht voor willen. Het hoogste scoorde het verlangen te bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid (39%), zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden (37%), erediensten en andere activiteiten die geloofs-ondersteunend zijn (31%) en aandacht voor kinderen en jongeren (30%).  

Daarna leidde ouderling Dirk Frans een hele gezellige, leerzame en interactieve serie groepsgesprekken over deze vier aandachtpunten. De deelnemers bespraken wat ze inhoudelijk precies voor ogen hadden bij deze onderwerpen en wat er praktisch aan gedaan kan worden. Een samenvatting daarvan is te vinden in de nieuwsupdate van de kerk op onze website  

Tot slot legde Richard namens de kerkenraad uit hoe de uitkomsten van deze gemeenteavond gebruikt zullen worden in het beroepingsproces van onze aanstaande herder. Voor meer informatie over de start van dit proces zie het betreffende artikel in deze rubriek.

 

Samenvatting Terugkoppeling enquête 

1 Introductie

Via de enquête Nieuw Kerkelijk Peil hebben de 135 deelnemers o.a. vier aandachtspunten geïdentificeerd, zie hieronder:

Op de gemeenteavond van 31 mei hebben de 60 deelnemers in kleine groepen gesproken over deze aandachtpunten. Ze hebben dit gedaan aan de hand van een inhoudelijke vraag en een vraag of hoe we praktisch meer aandacht aan die onderwerpen kunnen besteden.  

In dit verslag vatten we samen1 wat de deelnemers zoal deelden. Deze informatie kan gebruikt worden om het beleidsplan van de gemeente voor 2023-2027 aan te passen.

 

2 VERBONDENHEID (Bouwen aan een sterk gevoel van verbondenheid) 

2.1 Wat bedoelen we met een nog “sterker gevoel van verbondenheid”, is dat vooral als Dubbeldammers, of vooral sociaal als Dordtenaren of vooral verbondenheid in geloof? 

 • Verbondenheid is in geloof, onder elkaar, door om te zien naar elkaar. 
 • Verbondenheid houdt ook in naar buiten gericht blijven, o.a. door samenwerking binnen de PGDD.
 • Verbondenheid tonen we o.a. door de begroeting door het welkom team op zondag, door gevraagd te worden voor dingen, als we gemist worden (en er naar ons welzijn gevraagd wordt) en door contacten buiten de dienst. 

2.2 Hoe kunnen we bouwen aan een nog sterker gevoel van verbondenheid? 

 • Verbondenheid versterken we door oprechte/diepgaande ontmoeting in kleinere verbanden/groepen. 
 • Verbondenheid houdt ook in kennismaken tussen generaties, de “kloof” tussen hen overbruggen. 
 • Door de jeugd bij allerlei activiteiten te betrekken.
 • Door een gemeenteweekend, buitendiensten en groothuisbezoeken.
 • Door samen te musiceren en te zingen, door persoonlijke gesprekken en door bij elkaar thuis op bezoek te gaan. 
 • Verbondenheid vereist ook goede communicatie. 

 

3 NIEUWE MENSEN (Zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden) 

3.1 Wat typeert de nieuwe mensen die zich de laatste 5-10 jaar bij onze gemeente aansloten? 

 • De “aanwas” van onze gemeente is divers, en betreft jonge gezinnen en pensionado’s. 
 • De nieuwkomers komen o.a. doordat ze verhuizen naar de wijk Dubbeldam (aantrekkelijk). 
 • De nieuwkomers voelen zich gauw thuis in de gemeente die zij ervaren als actief, betrokken en verwelkomend. 
 • Ze voelen zich aangesproken door de muziek en de (vele) sociale activiteiten.
 • Nieuwe mensen laten zien dat zij bereid zijn om ook zelf actief aan de slag te gaan in de gemeente.  

3.2 Hoe kunnen we zorgen dat nieuwe mensen zich nog sneller thuis voelen en betrokken worden? 

 • Nieuwe mensen voelen zich sneller thuis als we hen groeten (welkom team en individueel), aanspreken en (oprechte) belangstelling voor hen tonen. 
 • Anderzijds moeten we nieuwe mensen ook de ruimte geven, dus niet meteen met z’n allen bovenop hen zitten want dat wordt als opdringerig/benauwend ervaren. 
 • Nieuwkomers kunnen we uitnodigen voor bijzondere activiteiten en bij ons thuis.
 • We kunnen kennismakingsbijeenkomsten organiseren, een flyer van de kerkelijke activiteiten maken en de nieuwe gemeente App gebruiken om hen op de hoogte te stellen.
 • In dit alles moeten we rekening houden met het feit dat sommige nieuwe mensen jong en anderen ouder zijn. 

4 GELOOFS-ONDERSTEUNEND (Erediensten (en andere activiteiten) die geloofs-ondersteunend zijn) 

4.1 Wat zou jou helpen om te groeien in je geloof en leven als christen? 

 • We groeien in ons geloof door de kerkdiensten met herkenbare preken die praktisch zijn en diepgang hebben, door huis en andere kringen, themavonden, inter-generatieve ontmoetingen, door de onderlinge betrokkenheid bij ingrijpende gebeurtenissen en door bijzondere geloofsmomenten. 
 • We groeien ook door de muziek, de geloofsbeleving die het verstand te boven gaat, door kennis te vergaren en onze geloofservaring te delen, door respectvolle nieuwsgierigheid en door kwetsbaar te zijn en met elkaar in gesprek te gaan en elkaar zo te leren kennen. 

4.2 Hoe kunnen we de erediensten, en andere kerkelijke activiteiten nog meer geloof-ondersteunend maken? 

 • Door een liturgie met meer bekende (inspirerende) en minder onbekende liederen, herkenbare, actuele preken met diepgang, door getuigenissen van gemeenteleden. 
 • Door thema-avonden, filmavonden, boekentips/diensten, avonddiensten en andere activiteiten speciaal voor jongeren (Bløf).
 • Door activiteiten waarbij er meer interactie komt tussen de generaties.
 • Door de gebedskring, preekbespreking en door interactie met jongere gemeenteleden met meer ervaren gemeenteleden die een soort “mentor” voor hen zijn.
 • Door sociale activiteiten zoals voetballen. 

5 KINDEREN EN JONGEREN  

5.1 Wat maakt onze gemeente op dit moment aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen? 

 • Omdat er (relatief) veel gezinnen met kinderen zijn, en er voor hen ruimte is om mee te doen, ook tijdens en na de kerkdiensten (spelen), is de gemeente aantrekkelijk voor andere gezinnen. 
 • Onze gemeente is laagdrempelig, gezinnen worden “gezien”, er is aandacht voor hen en er zijn veel (buiten) kerkelijke activiteiten waar zij bij betrokken worden.  

5.2 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kerk aantrekkelijk en relevant wordt en blijft voor tieners? 

 • We moeten aansluiten bij de behoeften van tieners, de interactie tussen hen stimuleren (groepsbinding), hen actief laten participeren in activiteiten zonder krampachtig te worden.
 • We moeten inspelen op hun dagelijkse werkelijkheid en hun digitale wereld, via sociale media.
 • We kunnen proberen samen te werken met middelbare scholen. 

Deel dit bericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!