Nieuwsbrief 28 mei

Erediensten De Wijnstok

De diensten voor de komende periode:

Zondag 31 mei     Voorganger is ds. Peter Barmentlo
Zondag 7 juni       Voorganger is ds. Peter Barmentlo

Medewerking aan deze diensten wordt verleend door de dominee of kerkelijk werker, de dienstdoende ambtsdrager, de organist en enkele mensen van de gemeenteband.

Deze diensten zijn via de Kerkomroep te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/). Omdat de kans groot is dat deze website ook de komende weken regelmatig overbelast zal zijn, geven wij u de tip om de app Kerkomroep op uw telefoon of tablet te downloaden en via de app te luisteren. 

Op onze website www.pkndubbeldam.nl vindt u een link waarmee u de diensten via YouTube kunt volgen. Deze link is pas kort voor de diensten beschikbaar en vindt u aan de linkerzijde van de website (onder de bewegende foto’s).  

De liturgie voor de dienst van 31 mei is hier te vinden en is ook onder aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

Diaconie 

We vragen u om uw gebruikelijke collectebijdragen 1 keer per maand over te maken naar centrale diaconie (1ste collecte), de wijkkas van de eigen gemeente (2de collecte) en de ZWO (3de collecte). Collectes overmaken o.v.v. wijkgemeente Dubbeldam. We vragen u dus om meerdere collectes tegelijkertijd over te maken. Dit om het aantal overboekingen te beperken. De penningmeesters en diakenen verdelen het dan over de betreffende doelen. Voor de collectes van mei vragen we u uw bijdragen naar onderstaande rekeningen over te maken onder vermelding van ‘collecte mei’.

NummerCollecte31 mei
1e Diaconale collecte:NL28 RABO 0134 9398 40t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Dordrecht -DubbeldamDoel: Zending Kerk in Actie
2e Kerkrentmeester collecte   NL80 RABO 0373 7029 49 t.n.v. PWG Dubbeldam te DordrechtDoel:Wijkkerk
3e ZWO NL80 INGB 0002 6655 95 t.n.v. ZWO Protestantse wijkgemeente DubbeldamDoel: ZWO

De kerk open!

De kerk is op drie momenten in de week open. De komende tijd iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, van 10.00 -12.00 uur. Een van de pastors is aanwezig. Je kunt een kopje koffie/thee drinken, even bijpraten, of even in de kerk de stilte zoeken. Je kunt ook in de kerk een kaarsje aansteken. Dit allemaal uiteraard met inachtneming van de 1 1⁄2 meter, en geen groepsvorming. Kom gerust even langs. Aankomende maandag (2e Pinksterdag) is de kerk niet open!

Kaarsen in de kerk

Kerken tijdens Coronatijd

Inmiddels is er meer bekend over de landelijke richtlijnen voor kerken. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij bijeenkomsten in de kerk. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit aantal verhoogd naar 100 mensen. Als wijkgemeente Dubbeldam gaan we nadenken hoe we gebruik kunnen maken van deze versoepeling. Gemeentezang wordt vooralsnog niet toegestaan, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn.

Voordat we als gemeente onze kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – kunnen hervatten, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan wordt besproken in de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 8 juni. Kort daarna volgt meer informatie.

Update verbouwingsplan

Met trots informeert de kerkenraad u dat het definitieve verbouwingsplan woensdagavond 27 mei door de Algemene Kerkenraad van de Protestante Wijkgemeente Dordrecht Dubbeldam is goedgekeurd. Dit betekent dat er in september gestart wordt met de verbouwing van onze kerk.  

Door de recente ontvangst van een legaat is het mogelijk geworden om terug te gaan naar het oorspronkelijke plan. De keuze om de ruimte onder het orgel te gebruiken voor een toiletgroep en een vergaderzaal is teruggedraaid. Deze ruimte zal in het nieuwe plan flexibel worden ingericht, waarbij de ruimte niet alleen bij de kerkzaal kan worden betrokken, maar middels een flexibele scheidingswand ook als aparte zaal kan worden gebruikt. We kiezen er dus voor om terug te gaan naar ons oude plan met meer vierkante meters nieuwbouw. Dit biedt de gemeente nu en in de toekomst meer mogelijkheden en flexibiliteit. In 1 van de volgende nieuwsbrieven zullen we een duidelijke plattegrond van het definitieve verbouwingsplan opnemen.Mappen verbouwing

We kijken terug op een lang voortraject waarbij veel gemeenteleden betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen. Sinds 2017 is er door de projectcommissie, onder voorzitterschap van Frans Pieters, gewerkt aan de plannen. De jaren daarvoor is er echter ook al veel werk verzet. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het werk dat in het verleden door de gebouwencommissie is verricht en dat geresulteerd heeft in het basisplan dat in 2012 is opgeleverd. Via deze weg dank aan alle gemeenteleden die in het voortraject hun steentje hebben bijgedragen. Speciale dank gaat uit naar de leden van het bouwteam (Jack de Jong, Gert-Jan Flach, Tom Sanders en Koos de Vlaming) die de afgelopen maanden achter de schermen zeer intensief bezig zijn geweest met de voorbereiding van de definitieve plannen. Verder hebben we in de Algemene Kerkenraad ook onze dank en waardering uitgesproken voor de constructieve opstelling van het College van Kerkrentmeesters. Onder voorzitterschap van Joke van den Bandt- Stel is in korte tijd veel werk verzet. 

Vrijdagochtend 29 mei wordt de overeenkomst met de aannemer ondertekend. Dat betekent dat we een nieuwe fase ingaan. Ook deze fase zal worden begeleid door de leden van de projectcommissie.

Al bijna 4 eeuwen wordt het Woord van God verkondigd in Dubbeldam. Dominee Buijtendijck sprak op 13 oktober 1630 tijdens de eerste kerkdienst in zijn preek over Psalm 84 vers 2: “Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten”. Zo klinkt de Psalm in de Nieuwe Bijbelvertaling. Destijds klonk het anders. De Statenvertaling was nog niet verschenen. Maar hoe dan ook, het klinkt nog altijd vertrouwd. Eeuwenlang is er al de mogelijkheid om midden in Dubbeldam in de kerk thuis te mogen komen bij God. De verbouwingsplannen die nu zijn goedgekeurd, maken het mogelijk om onze kerkelijke presentie te continueren. Onze dankbaarheid moeten we daarom bovenal richten tot God. Ik sluit dan ook graag af met een lied waarin dezelfde Psalm centraal staat: “Wat hou ik van Uw huis”. Luister en/of zing mee: https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk 

Vriendelijke groeten namens uw wijkkerkenraad,

Richard de Vlaming

Vlaggen

Voor de kerk zie je sinds vorige week twee vlaggen hangen aan het begin van het kerkplein. Houd moed, heb lief! Een initiatief vanuit een kerk in Heereveen waar we graag aan meedoen. Het is in de diensten ook al een paar keer voorbijgekomen als thema; ‘Houd vol’, het bekende opwekkingslied 798 van Kees Kraayenoord. Als kerk mogen we dat uitstralen dat we moed houden omdat God er is, en Hij niet loslaat.

Vlaggen de Wijnstok

Bericht van Martha:

Van jongs af aan ga ik met Pinksteren vaak naar Opwekking in Biddinghuizen. Op dit festival komen meer dan 10.000 christenen uit het hele land en vanuit verschillende kerkelijke achtergronden samen. Om te bidden voor ons land en om God te loven voor alle zegeningen. Ik vind dat heel inspirerend en ben altijd weer onder de indruk van de onderlinge verbondenheid. Door de verschillende diensten en seminars word je stilgezet. Om je op God te richten en om te reflecteren. Ik laad hierdoor weer op, vind nieuwe inspiratie. Dit jaar gaat Opwekking natuurlijk niet door, ik hoop daarom dit jaar op een andere manier geïnspireerd te raken. 

Van veel verschillende gemeenteleden hoor ik de afgelopen weken dat deze tijd ruimte schept voor reflectie. Naast angst die er soms ook is worden er ook nieuwe manieren gevonden om geïnspireerd te raken. Deze inzichten willen we graag met je delen. Om elkaar te stimuleren en elkaar op nieuwe ideeën te brengen is er daarom vanaf deze week een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: ‘Wat inspireert jou in deze tijd?’. Elke week deelt een ander gemeentelid zijn of haar inspiratie met ons. Op deze manier blijven we verbonden met elkaar, ook als we elkaar even niet zien. Ik wens jullie allemaal een inspirerend Pinksterfeest toe! 

‘Samen één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft.’ (Breng ons samen, Sela) 

Pinksteren

Een HOOP inspiratie (Aryanne Kolsters)

Ik vind het heerlijk om te schrijven over dingen die me raken en bezighouden, opgevallen zijn of aan het denken gezet hebben. Sinds de lockdown ben ik blogs (online verhalen) gaan schrijven om hoopvol te delen van wat ik gekregen heb. Het is inmiddels een soort levensstijl geworden: inspiratie uit de dagelijkse gebeurtenissen halen. Dus op de vraag van de nieuwsbriefredactie: “Waar haal jij in deze tijden inspiratie vandaan?” zou ik eigenlijk kunnen antwoorden: “Overal!” Toch is dat niet helemaal waar. Want ik kan een willekeurige baksteen nemen ter inspiratie, maar als daar niet “Iemand” overheen blaast, gebeurt er nog niet veel. Het is niet iets wat ik af kan dwingen. Het is hooguit mogelijk me ervoor open te stellen. Bewust ogen, oren en hart wagenwijd openzetten, vol verwachting. En dan komt het. Of niet. Maar àls het komt voel ik dat in mijn lijf, is er een helder moment dat zegt: “Pak dit maar!”

Dat kunnen woorden zijn, of melodieën, soms tot tranen toe. Maar ook onze dochter die opstaat nadat ze gevallen is, of een onverwachte ontmoeting waar je de hele dag nog aan denken moet. Daarna buitelt het vaak nog een tijdje door in mijn hoofd voor het zijn vorm krijgt. Voor mij zit inspiratie in alles wat mijn creatieve vuur vanbinnen aanwakkert. Waardoor ik in beweging wil komen en iets naar buiten wil brengen van de Hoop die in mij leeft. En omdat God een gulle gever is, ontvang ik van Hem, “die vanuit de overvloed van Zijn majesteit ieder tekort van mij aanvult”, een HOOP inspiratie! (Fil. 4:19)

Goede Pinksterdagen namens uw wijkkerkenraad PKN Dubbeldam toegewenst, heb lief en houd moed!

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Deel dit nieuwsbericht!

Email
WhatsApp
Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsupdate!